Personuppgifter

Sedan 2018 gäller en ny EU-gemensam dataskyddsförordning (GDPR). Det innebär att vi är extra restriktiva med hur och vilka personuppgifter som behandlas och vad vi publicerar på våra externa hemsidor. Vi vill att du ska känna dig trygg med vilken information som hämtas in och hur vi använder den.

Vad är GDPR?

GDPR (General Data Protection Regulation) innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Den nya dataskyddslagstiftningen ersätter tidigare direktiv och personuppgiftslagen. Syftet är att skapa enhetliga dataskyddsregler inom EU och att stärka de registrerades rättigheter. I och med dataskyddsförordningen får var och en ökad självbestämmanderätt över var de egna personuppgifterna får sparas och hur de behandlas.

Vad innebär det för dig som besöker våra webbar?

Kriminalvården behandlar personuppgifter som lämnas in till Kriminalvården eller samlas in genom vår webbplats (www.kriminalvarden.se) enligt framtagna regler i enlighet med GDPR. Vi är skyldiga att informera våra användare vad, när och varför vi sparar information om våra användare.

Vi sparar endast nödvändig information som krävs för att vi ska kunna möta våra besökares behov. Vi sparar kontaktuppgifter från våra kontaktformulär för att vi ska kunna svara på inkomna frågor. Vi sparar e-postadresser till våra prenumeranter för att de ska fortsätta kunna får våra nyhetsbrev från våra nyhetssidor och bloggar.

Hur gör jag om jag vill bli borttagen från våra webbplatser eller prenumerationsregister?

Om du förekommer i någon av våra nyheter, blogginlägg eller på något annat sätt på någon av våra webbplatser och vill bli borttagen ska du kontakta registraturen.

Så behandlar Kriminalvården personuppgifter

Kriminalvården behandlar personuppgifter om i huvudsak klienter, anställda, uppdragstagare och besökare. Kriminalvården strävar alltid efter att endast behandla ett minimum av uppgifter om varje registrerad person och bara de uppgifter som är nödvändiga för ändamålet med behandlingen. Kriminalvårdens personuppgiftsbehandling, för andra kategorier av registrerade än klienter, grundas i huvudsak på följande rättsliga grunder:

  1. behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse
  2. som ett led i Kriminalvårdens myndighetsutövning
  3. och/eller för att fullgöra en rättslig förpliktelse.

Varför behandlas personuppgifter?

Ändamålen för Kriminalvårdens personuppgiftsbehandling är varierande och kopplade till vilken kategori av personer som behandlingen avser. För exempelvis besökare behandlas ett minimum av uppgifter som vem besökaren är, vem som är besöksmottagare och när besöket ägde rum.

Vilka personuppgifter Kriminalvården behandlar om dig beror på sammanhanget och för att ditt ärende ska kunna hanteras korrekt. Kriminalvården inhämtar i vissa fall även personuppgifter från Polismyndighetens misstanke- och belastningsregister och Skatteverket.

För klienter finns däremot fler ändamål för behandling av personuppgifter, exempelvis pågående behandling, utbildning eller hälso- och sjukvård. Personuppgiftsbehandlingen utförs då med rättsliga grunder enligt Kriminalvårdens egen registerlagstiftning. Kriminalvården får behandla personuppgifter om det är nödvändigt för att

  • myndigheten ska kunna fullgöra sina uppgifter i enlighet med vad som står i lag eller förordning
  • underlätta tillgången till sådana uppgifter om verkställighet av påföljd eller häktning som rättsväsendets myndigheter behöver
  • upprätthålla säkerheten och förebygga brott.

Hur och hur länge behandlas personuppgifter?

Personuppgifterna kan komma att lämnas ut vid myndighetssamarbete till mottagare inom Sverige och eventuellt EU/EES, exempelvis vid överförande av straff.

Kriminalvården behandlar personuppgifter inom klientverksamheten så länge det finns behov, dock som längst två respektive tio år beroende på vilken straffpåföljden är. Personuppgifterna kan dock komma att behandlas längre för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål.

Kriminalvården behandlar personuppgifter enligt GDPR så länge det finns behov av det utifrån ändamålet med behandlingen. Därefter tas uppgifterna bort. Personuppgifterna arkiveras enligt bestämmelserna i arkivlagen och kan också behandlas längre för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål.

Offentlighetsprincipen

Kriminalvården är en statlig myndighet. Som myndighet omfattas Kriminalvården av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla handlingar, inklusive personuppgifter, som ges in till Kriminalvården blir allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan dock uppgifter anses vara sekretessbelagda och därför inte lämnas ut.

Säkerhet

För att skydda dina personuppgifter har Kriminalvården fysiska och elektroniska skydd som uppfyller säkerhetsmässiga krav.

Vilka rättigheter har jag?

Den registrerade har olika rättigheter och vid klagomål gällande myndighetens behandling av personuppgifter kan Kriminalvårdens dataskyddsombud kontaktas. Den registrerade har också alltid rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen.

Kriminalvårdens dataskyddsombud kan kontaktas via e-post: dataskyddsombud@kriminalvarden.se

Du har rätt att när som helst begära ut information eller ett registerutdrag om de personuppgifter som finns om dig hos Kriminalvården. Om du vill få ett registerutdrag görs en skriftlig ansökan till Kriminalvården och skickas till adressen:

Kriminalvården, 601 80 Norrköping

Personuppgiftsansvarig

Kriminalvården är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på våra webbplatser (www.kriminalvarden.se, https://blogg.kriminalvarden.se och https://insidan.kriminalvarden.se/)

Kriminalvården, organisationsnummer 202100–0225, är personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingen och kan kontaktas via post Kriminalvården, 601 80 Norrköping eller via telefon 077–228 08 00. 

Om du är missnöjd eller har frågor

Du kan kontakta Kriminalvårdens dataskyddsombud om du är missnöjd med Kriminalvårdens behandling av dina personuppgifter eller har frågor om GDPR. Dataskyddsombudet kan kontaktas via e-post: dataskyddsombud@kriminalvarden.se

Du har också alltid rätt att inlämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Du kan kontakta dem via e-post: imy@imy.se, via telefonnummer 08–657 61 00 eller via post: Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm.