Kriminalvården logotyp

Ett samhällsperspektiv på brottslighet

I denna rapport fokuseras på samband mellan olika samhällsfaktorer och brottslighet i Sverige, särskilt studeras migration.

Sammanfattning

I denna rapport fokuseras på samband mellan anmälda brott (egendomsbrott, gatubrott och våldsbrott) och samhällsfaktorer, särskilt studeras migration. Resultaten tyder på att det finns samband mellan migration och brottslighet. Sambandet är svagare än förväntat och helt obefintligt för vissa grupper av brott. För den minsta brottskategorin, anmälda våldsbrott, råder ett starkare samband. Liksom en rad tidigare studier har visat, spelar andra faktorer stor roll för brottsligheten, exempelvis andelen skilsmässor och utbildningsnivåer. Rapporten väcker många följdfrågor om orsaker och sammanhang. Kriminalvården avser därför att fortsätta med studier som rör migration och brottslighet. 

Författare: Monika Hjeds Löfmark, Maria Danielsson

Publiceringsdatum: 2021