Kriminalvården logotyp

Heder fanns ju i familjen men vi var inte extrema i det

En intervjustudie som undersöker motiv och drivkrafter till våldsbrott i en hederskontext, utifrån 16 dömda förövares perspektiv.

Sammanfattning

Studien bygger på intervjuer med 16 kriminalvårdsklienter och undersöker motiv och drivkrafter till våldsbrott i hederskontext utifrån deltagarnas perspektiv. Studien lyfter bl.a. attityder och värderingar hos deltagarna, deras upplevda psykiska hälsa och förmåga till känsloreglering, samt deltagarnas perspektiv på uppkomst och vidmakthållande av hedersrelaterat våld. Studiens resultat innebär förnyad kunskap för Kriminalvården att överväga i myndighetens arbete med identifiering och bedömning, behandling, återanpassning och samverkan med andra samhällsaktörer, bl.a. gällande likheter och skillnader i relation till andra klientgrupper och vikten av individanpassad behandling.

Författare: Lina Grip, Marcus Dynevall, Jon Söderberg och Camilla Starck

Publiceringsdatum: 2020