Kriminalvården logotyp

Misskötsamhet i anstalt - skillnader mellan kvinnor och män

Rapporten beskriver skillnader mellan kvinnor och män när det gäller rapporteringen och hanteringen av misstänkt misskötsamhet i anstalt.

 

Sammanfattning

Studien visar att andelen intagna kvinnor som rapporteras för misskötsamhet är mindre än andelen män som rapporteras, att det finns skillnader när det gäller sättet kvinnor och män missköter sig på och att kvinnor och män i vissa fall får olika beslut trots att händelserna som rapporterats varit likartade. En tänkbar förklaring till detta skulle kunna vara att kvinnors och mäns beteenden möjligen tolkas olika. Sammantaget visar resultaten på vikten av att medvetande­göra eventuella könsstereotypa föreställningar för att på så sätt minimera risken för att kvinnor och män bemöts och behandlas olika.

 

Författare: Mikael Svensk

Publiceringsdatum: 2019