”Det finns tydliga gemensamma mål”

Lina Olsson

Lina Olsson Sälg är teamledare på Psykiatriska kliniken i Umeå och har varit med vid inslussning vid ett par tillfällen. Den raka kommunikationen och tydligheten mot gemensamma mål mellan aktörerna har varit en stor styrka i modellen, tycker hon.

Psykologen Lina Olsson Sälg är i dag avdelningschef på Region Västerbottens Beroendepsykiatriska mottagning i Umeå. Hon har i sin tidigare roll varit kontaktperson i ett par inslussningsärenden. Att det från början fanns tydliga gemensamma mål mellan berörda myndigheter och aktörer var positivt för alla inblandade.

- Att det var lättarbetat berodde dels på att vi hade en samsyn när det gällde det stora gemensamma målet, att patienten/klienten inte skulle återfalla i brott. Men även att det från början var tydlig kring alla delmål vi hade om mående, utredning, boende eller ekonomi. Vi visste hela tiden vem som var ärendebärare.

- Vi sa samma sak, från våra olika organisationer och det tänker jag alltid är något otroligt positivt. Det minskade riskerna för missförstånd, Även om patienten/klienten inte alltid följde planeringen så var det ändå en process framåt, säger Lina Olsson Sälg. En förutsättning för att det fungerat bra är att det fanns ett godkännande från klienten att de olika aktörerna kunde kommunicera och ha en tät kontakt med varandra.

- Det gjorde det enkelt när det hände något och vi kunde vara eniga när vi kanske skulle ge ett negativt besked. Då kunde frivårdsinspektören vara med och vi gjorde en säkerhetsbedömning eller liknande.

- Jag upplever att inslussning varit jättepositivt och det är bra det växer. Det finns en risk att arbetet blir personbundet, det är viktigt att det fungerar oavsett vilka personer i de olika organisationerna som jobbar med de olika ärendena, säger Lina Olsson Sälg.