Kriminalvården

Organisationer som fått bidrag

Här är de organisationer som fått statsbidrag 2020.

Fördelning av tillgängliga medel

Organisationer Fördelning 2020

RFS

2 700 000

Röda Korset

1 450 000

Fryshuset

2 890 000

RFSU

1 700 000

BUFFF

2 500 000

Frälsningsarmén

250 000

Räddningsmissionen

580 000

Fanzingo

500 000

Processkedjan

1 380 000

Vägen Ut

200 000

SKR

200 000

KRIS

400 000

Livskraft

250 000

SUMMA

15 000 000

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (RFS), är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som består av ungefär 60 lokalföreningar. De cirka 5 500 medlemmarna har lagreglerade frivilliguppdrag så som biträdande övervakare och förtroendemän i Kriminalvården, kontaktperson, kontaktfamilj, stödfamilj, stödperson, god man, förvaltare, särskilt förordnad vårdnadshavare eller är besökare i häkte och anstalt.

RFS får statsbidrag av Kriminalvården för sitt arbete med att ge stöd och samordna, utbilda och kvalitetssäkra frivilliguppdragen inom Kriminalvården, dvs  biträdande övervakare, förtroendemän och frivilliga som deltar i RFS besöksgrupper på häkten och anstalter.

RFS arbetar för att alla klienter, brukare, patienter och huvudmän som är i behov av stöd från frivilliga samhällsarbetare ska få en rättssäker insats med god kvalitet. RFS har bland annat tagit fram en metod för förbättrat samarbete kring frivilliguppdragen gällande: rekrytering, kompetensstöd, uppmuntran, mål och uppföljning.

RFS bidrar med kunskap om hur kvaliteten i arbetet med de lagreglerade frivilliguppdragen kan öka, bland annat genom en metod för lokal samverkan och utvecklat lokalt samarbete.

Ett medlemskap i en lokalförening ger försäkring, nyhetsbrev, rådgivning samt möjlighet till kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Kontaktuppgifter RFS

E-post: info@rfs.se

Webbplats: www.rfs.se 

Kontaktuppgifter till lokalföreningarna finns på RFS webbplats.

Göteborgs räddningsmission

Genom Göteborgs räddningsmission beviljar Kriminalvården statsbidrag till barnrättsverksamheterna Solrosen i Göteborg och Öppen Gemenskap/Kumulus i Umeå. Syftet med verksamheten är att ge stöd till barn och ungdomar som har eller har haft en förälder eller en annan familjemedlem i fängelse. Familjemedlemmen kan också vara frihetsberövad på andra sätt, såsom att vara häktad eller ha en frivårdspåföljd, exempelvis en elektronisk fotboja. Solrosen arbetar utifrån FN:s barnkonvention med utgångspunkt i artikel tre "Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn". Verksamheten erbjuder en plats där barnet kan slappna av tillsammans med andra i samma situation eller få individuella kris- och stödsamtal med en familjepedagog.

Solrosen och Kumulus målgrupp inom Kriminalvården är klienter som har barn eller yngre syskon, genom stärkande, utbildande och stödjande insatser mot målgruppen stöds barnen och familjen på utsidan.   

Kontaktuppgifter Räddningsmissionen

E-post: info@raddningsmissionen.se 

Webbplats: www.raddningsmissionen.se

Process Kedjan

Process Kedjan är en ideell förening som verkar på häkten och anstalter för unga upp till 24 år. Föreningen har arbetat med unga i låsta miljöer i många år och möter de intagna i individuella möten och håller motivationsgrupper på anstalter och häkten.

Process Kedjans vision är att ge unga kriminella och unga i riskzonen framtidstro och kraft att leva ett liv utan kriminalitet och droger.

Alla anställda inom Process Kedjan är utbildade inom coachning och MI-samtal. Visionen är att successivt även vidareutbilda samtlig personal bland annat i socialpedagogiskt ungdomsarbete. Alla coacher har en egen bakgrund inom målgruppen, men lever i dag drogfritt och icke kriminellt.

Arbetet i de enskilda samtalen sker utifrån ett coachningsprogram som bygger förutsättningar för att bryta dåliga vanor och skapa ett rikt och meningsfullt liv i frihet. Målsättningen med motivationsgrupperna är att ungdomarna ska inspireras av varandra och motiveras till att fatta sunda beslut.

Process Kedjan har öppen verksamhet i föreningslokalerna i Stockholm. Där hålls program för förändring och utveckling, liksom lättsamma aktiviteter med tv-/dataspel, bordtennis och liknande.

Kontaktuppgifter Process Kedjan

E-post: info@processkedjan.se

Webbplats: processkedjan.se

Sveriges Kristna Råd

Inom svensk kriminalvård finns sammanlagt cirka 150 präster, pastorer och diakoner, en verksamhet inom ramen för nämnden för andlig vård (NAV). Det är Sveriges Kristna Råd som har hand om förmedling av all andlig vård inom Kriminalvården oavsett trosriktning. NAV  har i uppdrag att möta de intagnas behov av personliga samtal, att anordna samtalsgrupper och gudstjänster samt att medverka i undervisning och vägledning i etiska och existentiella frågor.

Kyrkornas ideella besöksgrupper tillhör Sveriges Kristna Råd men är fristående från NAV, besöksgrupperna beviljas statsbidrag av Kriminalvården. Besöksverksamheten inriktar sig i första hand på gruppsamlingar på anstalter med högre säkerhetsklass 1 och 2, men finns även på klass 3-anstalter och på vissa häkten. Besöksgrupperna deltar ofta,  i samarbete med NAV och Kriminalvården, i gudstjänster på de enskilda verksamhetsställena. Besöksgrupperna anordnar också träffar för medmänskliga kontakter, vanliga inslag är fika, samtal, pyssel, sång och musik. Besöksgrupperna delar också ofta ut julklappar eller någon annan julhälsning, anordnar jul- påsk och sommarfester för de intagna. Besöksgruppernas syfte är inte att förändra, utan att erbjuda medmänskliga kontakter för intagna i häkten och anstalter och därigenom skapa möten med medmänniskor som kanske kan inspirera till att bryta med en kriminell livsstil.

Kontaktuppgifter Sveriges Kristna Råd

E-post: info@skr.org

Webbplats: www.skr.org

Svenska Röda korset

Röda Korset har besöksverksamhet för intagna på häkten och anstalter i samarbete med Kriminalvården. Verksamheten på häkten bidrar till att bryta isoleringen med samtal mellan en volontär och intagen. På anstalter erbjuds möten och samtal i grupp eller enskilt.

Svenska Röda Korset har sedan 2019 utvecklat en riktad och kvalificerad uppsökande verksamhet gentemot häktade klienter med restriktioner. Denna kvalificerade besöksverksamhet syftar till att erbjuda mänsklig kontakt och psykosocialt stöd genom samtal med särskilt utbildade och förberedda volontärer. Besöken syftar också till att säkerställa att frihetsberövade behandlas med respekt och att deras liv, hälsa, värdighet och grundläggande rättigheter skyddas.

Prioriterade grupper är: unga och unga vuxna, intagna med medföljande barn, intagna med långa häktningstider, utvisningsdömda.

Röda Korsets volontär är en aktivt lyssnade medmänniska med tystnadsplikt som är varken vän eller expert. Ibland kan samtalen vara vid enstaka tillfällen eller pågå en tid. Volontären rekryteras, utbildas och fortbildas av Röda Korset.

Kontaktuppgifter Röda Korset

E-post: info@redcross.se 

Webbplats: www.rodakorset.se

Stiftelsen Fryshuset

Genom statsbidraget samarbetar Kriminalvården med Fryshuset via verksamheterna Passus, Fryshuset Syd och Fryshuset Väst.

Passus verksamhet arbetar rikstäckande med att stötta kriminalvårdens klienter som vill lämna kriminella gäng och lägga grunden till en ny identitet. Det kan bland annat handla om:

  • Individuella coachningssamtal med intagna
  • Stöd för den som vill lämna kriminella gemenskaper
  • Stöd vid återanpassning till samhället
  • Konsekvenssamtal för unga på väg in i kriminalitet
  • Stödsamtal för anhöriga
  • Handledning och utbildning till yrkesverksamma
  • Kvalificerad kontaktperson
  • KBT-samtal samt diverse påverkansprogram

 

En grundprincip är att den som har egen erfarenhet även har en unik utgångspunkt för att kunna stötta andra i liknande situation. Passus coacher har själva erfarenhet av den kriminella världen. De har en akademisk bakgrund och lång erfarenhet av behandlingsarbete och socialt arbete i myndigheter.

Fryshuset Syd arbetar utifrån målet att ge unga i utanförskap, eller som riskerar att hamna i utanförskap, ett alternativ genom att erbjuda en positiv och trygg mötesplats, framtidshopp och en tro på det samhälle vi lever i. Inom kriminella kretsar råder andra normer än i resten av samhället. Dessa antisociala normer tillsammans med ett kriminellt tankesätt utgör riskfaktorer för återfall i brott.

Projektet som bedrivs på Kriminalvården består av påverkansarbete i form av ett diskussionsforum. Klienterna får diskutera och själva reflektera kring egna och andras normer och värderingar. Forumet består av gruppträffar, vilka har utformats utifrån de behov klienterna själva uttrycker.

Samarbetet mellan Kriminalvården och Fryshuset Syd är etablerat sedan flera år, och samarbetet pågår på flertalet av Kriminalvårdens verksamhetsställen i syd.

Kriminalvårdens samarbete med Fryshuset Väst har pågått sedan 2019. Verksamhet handlar om värdegrundsfrågor, maskulinitet och machonormer gentemot kriminalvårdens klienter i häkte. Verksamheten bedrivs genom gruppträffar, informationsträffar, individuell coachning samt workshops.

Kontaktuppgifter Fryshuset

Webbplats: www. fryshuset.se

E-post: 

passus@fryshuset.se

infogoteborg@fryshuset.se

infomalmo@fryshuset.se

BUFFF Sverige

Organisationen BUFFF, Barn och ungdom med föräldrar/familjemedlem i fängelse, beviljas statsbidrag från Kriminalvården för sitt samarbete med myndigheten fängelser, häkten och frivårdskontor. BUFFFs verksamhet finns i stort sett i hela Sverige genom aktiva och engagerade lokalföreningar. Bufff är en ideell organisation som funnits i mer än 15 år och har lång erfarenhet av att möta barn och familjer, samarbetet med Kriminalvården är mångårigt.

Organisationen arbetar utifrån tesen att barn är små personer men som har stora behov av att få veta vad som sker för att kunna förstå och hantera sin vardag. Precis som vuxna. De har också rätt att få egen information, anpassad just för dem. Även mycket små barn mår bättre av att veta. Som vuxen medföljande kan du göra stor skillnad för barnet och bidra till barnets psykiska välmående.

BUFFF har som mål att nå så många som möjligt av kriminalvårdens klienter, föräldrar och/eller familjemedlemmar, i syfte att öka deras kunskap om barnens behov av eget stöd och adekvat information, stärka föräldra- och samarbetsförmågan hos klienten, medvetandegöra deras betydelse som rollmodeller samt visa hur de kan stödja barnet från insidan samt underlätta inför frigivning.

Kontaktuppgifter BUFFF

Bufff finns på flera orter i landet. På webbplatsen finns fler kontaktuppgifter. 

E-post: info@bufff.nu

Webbplats: bufff.nu

Riksförbundet för sexuell upplysning

Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) är en partipolitisk obunden organisation som arbetar för allas rätt att uttrycka och leva ut en sexualitet som är bra för dem och inte skadar andra. RFSU:s samtalsledare har stor erfarenhet av att prata om sexualitet med målgruppen unga och unga vuxna. De arbetar med väl beprövade normkritiska samtalsmetoder och kan även fungera som en ny och annorlunda förebild för klienterna då det gäller normer och attityder kring sexualitet.

RFSU arbetar på flera av våra anstalter och häkten, med fokus på ungdomsavdelningar, med samtal och upplysning med klienterna. I samtalen lyfts teman som kroppen, säkrare sex och könssjukdomar samt ömsesidighet och sexuella gränser. Målet är att förebygga sexuell ohälsa och ge de som deltar kunskap för att ta sunda beslut som påverkar dem själva och andra i deras närhet. Genom att stärka den sexuella hälsan och människors relationer bidrar RFSU med en viktig bit med att underlätta för människor att ta sig ur socialt utanförskap, och riskbeteende inkluderat en kriminell livsstil. Fortbildning kan även ges till personal för att kunna möta klienternas frågor om sexualitet.

Kontaktuppgifter RFSU

E-post: info@rfsu.se

Webbplats: rfsu.se

Riks KRIS 

KRIS idé är att hjälpa klienter som friges från fängelse för att de ska hålla sig borta från kriminalitet och droger. KRIS erbjuder ett nytt hederligt och drogfritt socialt nätverk. KRIS kan även ge boende, behandling, arbete och framför allt kamratskap och nya vänner.  Dessutom erbjuda olika kurser, utbildningar och personlig utveckling som anpassas individuellt. 

KRIS största arbete ligger i besöksverksamheten. De anordnar även kurser, studiecirklar och utbildningar, bland annat Bättre Framtid. Utöver detta har KRIS många enskilda samtal, här sker de första stegen mot en förändring för att påvisa alternativa vägar för klienter inför frigivning. 

Kontaktuppgifter Riks KRIS

E-post: info@kris.a.se

Webbplats: kris.a.se

Livskraft

Livskraft är en ideell förening vars arbete bygger på kristen grund. Livskraft Sverige bedriver frigivningsförberedande arbete på häkten och fängelser genom regelbundna motivationsprogram och enskilda samtal med de intagna, liksom stöd och hjälp vid utsluss från fängelse och häkte i samverkan med kontaktmän på resp enhet.

Livskraft ger även stöd och hjälp till intagnas familjer under fängelsevistelsen, frigivningen och därefter genom samtal, hembesök, gemenskap och familjeläger. Allt för att lägga en så god grund som möjligt för den som ska friges och dennes familj, men också för att personen ska få ett drogfritt och hederligt liv. Föreningen arbetar för att sprida, inspirera, utbilda och utveckla nya lokala enheter i landet med frigivningsförberedande arbete och stöd till de intagna och anhöriga i Livskrafts anda.

Kontaktuppgifter Livskraft

Webbplats: www.livskraft.se

Vägen ut! Kooperativens intresseförening

Organisationen Vägen ut! Kooperativens intresseförening är en verksamhet som riktar sig till frivårdens klienter och vägen till arbete genom sociala företag.

Allt fler människor hamnar utanför arbetsmarknaden. De flesta vill och kan arbeta, men vägen in är ofta stängd. Målsättningen för verksamheten som Vägen ut! driver är att en gemensam modell baserad på samsyn mellan Kriminalvården, sociala företag och Arbetsförmedlingen skapa vägar till arbete för personer som står långt från arbetsmarknaden på grund av anledningar som exempelvis missbruk och/eller kriminalitet.

Vägen ut! drivs av människor som gått från bidragstagare till företagare i sociala företag. Vägen ut! sätter fokus på det som inte fungerar i välfärdsbygget genom att göra brister till nya möjligheter. Medarbetarna i Vägen ut! arbetar 100 procent av sin förmåga. Vinsten återinvesteras och skapar fler jobb. Det betyder att Vägen ut! har sociala mål med sitt företagande. Affärsmässighet kombineras med demokrati och egenmakt, vilket ger livskraftiga företag och riktiga jobb.

Kontaktuppgifter Vägen ut!

E-post: vagenut@vagenut.coop

Webbplats: www.vagenut.coop

Fanzingo

Mediehuset Fanzingo i Alby, Botkyrka gör det möjligt för unga och andra underrepresenterade grupper i samhället att göra sina röster hörda i medierna. Stiftelsen Fanzingo arbetar för att motverka socialt och medialt utanförskap och bidrar därmed till social inkludering.

Kriminalvården ger statsbidrag till produktionen och verksamheten Radio Fri för radioproduktion i anstalt. Radio Fri är en socialt innovativ verksamhet för frihetsberövade där radiomediet fungerar som ett verktyg för social inkludering. Radio Fri ska ge meningsfull och självförtroendestärkande sysselsättning till klienter inom kriminalvården.

Genom workshopar i radioproduktion, handledda av professionella producenter, vill Radio Fri bidra med en trygg lärande miljö där klienternas mottaglighet för vidare studier eller vård kan öka. Stor vikt läggs vid att låta klienterna producera radio för att på så sätt utveckla sitt språk, sin förmåga att berätta och bli hörd. Verksamheten Radio Fri är inspirerad av Prison Radio Association, som under 20 år framgångsrikt producerat radio av och med interner över hela England inom ramen för statlig engelska kriminalvård.

Kontaktuppgifter Fanzingo

E-post: info@fanzingo.se

Webbplats: www.fanzingo.se

Frälsningsarmén

Frälsningsarmén bedriver uppsökande verksamhet vid häktet Jönköping och informationsinsatser samt stöd till klienter aktuella vid frivården Jönköping. Syftet är att stärka kriminalvårdens klienter i sin föräldraroll samt tydliggöra barnperspektivet. Frälsningsarmén samarbetar med flera andra barnrättsorganisationer som Erikshjälpen, Vårsols familjecenter, Göteborgs räddningsmission och Kumulus i det gemensamma målet att ge stöd till familjer både på in- och utsidan.

Kontaktuppgifter Frälsningsarmén

E-post: info@fralsningsarmen.se

Webbplats: www.fralsningsarmen.se