Organisationer som fått bidrag

Här är de organisationer som fått statsbidrag för 2021.

Fördelning av tillgängliga medel

Organisationer Fördelning 2021

RFS

2 900 000

Svenska Röda Korset

1 650 000

Fryshuset

2 900 000

RFSU

1 700 000

BUFFF

2 500 000

Frälsningsarmén

250 000

Göteborgs Räddningsmission

400 000

Process Kedjan

1 400 000

Vägen Ut

250 000

Sveriges Kristna Råd

300 000

Sveriges stadsmissioner

500 000

Attention

250 000

SUMMA

15 000 000

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (RFS)

De cirka 5 500 medlemmarna fördelade på 60 lokalföreningar har lagreglerade frivilliguppdrag så som biträdande övervakare och förtroendemän i Kriminalvården. RFS får statsbidrag för sitt arbete med att ge stöd och samordna, utbilda och kvalitetssäkra frivilliguppdragen inom Kriminalvården, det vill säga biträdande övervakare, förtroendemän och frivilliga som deltar i RFS besöksgrupper på häkten och anstalter.

Kontaktuppgifter RFS

E-post: info@rfs.se

Webbplats: www.rfs.se 

Kontaktuppgifter till lokalföreningarna finns på RFS webbplats.

Göteborgs räddningsmission

Genom Göteborgs räddningsmission beviljar Kriminalvården statsbidrag till barnrättsverksamheten Solrosen i Göteborg. Syftet med verksamheten är att stärka klienter i sin föräldraroll och ge stöd till barn och ungdomar som har eller har haft en förälder eller en annan familjemedlem som är frihetsberövad.

Kontaktuppgifter Räddningsmissionen

E-post: info@raddningsmissionen.se 

Webbplats: www.raddningsmissionen.se

Process Kedjan

Process Kedjan verkar för att få unga klienter att lämna en kriminell livsstil. Verksamheten riktar sig också till unga som riskerar att bli, eller är, aktuella i organiserad brottslighet. Föreningen har arbetat med unga i låsta miljöer i många år och möter de intagna i individuella möten och håller motivationsgrupper på anstalter och häkten. Process Kedjan har också öppen verksamhet i föreningslokalerna i Stockholm.

Kontaktuppgifter Process Kedjan

E-post: info@processkedjan.se

Webbplats: processkedjan.se

Sveriges Kristna Råd

Sveriges Kristna Råd arbetar med ideella besöksgrupper som beviljas statsbidrag av Kriminalvården. Besöksverksamheten inriktar sig i första hand på gruppsamlingar på anstalter och på vissa häkten. Besöksgrupperna anordnar träffar för medmänskliga kontakter, vanliga inslag är fika, samtal, pyssel, sång och musik. SKR delar också ofta ut julklappar eller någon annan julhälsning samt anordnar jul-, påsk- och sommarfester för de intagna. Besöksgruppernas syfte är att erbjuda medmänskliga kontakter för intagna i häkten och anstalter och därigenom skapa möten med medmänniskor som kan inspirera till att bryta en kriminell livsstil.

Kontaktuppgifter Sveriges Kristna Råd

E-post: info@skr.org

Webbplats: www.skr.org

Svenska Röda korset

Röda Korset har besöksverksamhet för intagna på häkten och anstalter i samarbete med Kriminalvården. Verksamheten på häkten bidrar till att bryta isoleringen genom samtal mellan en volontär och en intagen. På anstalter erbjuds möten och samtal i grupp eller enskilt. Organisationen har sedan 2019 utvecklat en riktad och kvalificerad uppsökande verksamhet gentemot häktade klienter med restriktioner. Denna kvalificerade besöksverksamhet syftar till att erbjuda mänsklig kontakt och psykosocialt stöd genom samtal med särskilt utbildade och förberedda volontärer.

Kontaktuppgifter Röda Korset

E-post: info@redcross.se 

Webbplats: www.rodakorset.se

Stiftelsen Fryshuset

Genom statsbidraget samarbetar Kriminalvården med Fryshuset via verksamheterna Passus, Fryshuset Syd och Fryshuset Väst. Passus arbetar rikstäckande med att stötta kriminalvårdsklienter som vill lämna kriminella gäng och lägga grunden till en ny identitet. Det sker bland annat genom olika typer av samtal och stödinsatser. Fryshuset Syd arbetar utifrån målet att ge unga i utanförskap, eller som riskerar att hamna i utanförskap, ett alternativ genom att erbjuda en positiv och trygg mötesplats, framtidshopp och en tro på samhället. Samarbete med Fryshuset Väst har pågått sedan 2019. Verksamheten handlar om värdegrundsfrågor, maskulinitet och machonormer gentemot klienter i häkte.

Kontaktuppgifter Fryshuset

Webbplats: www. fryshuset.se

E-post: 

passus@fryshuset.se

infogoteborg@fryshuset.se

infomalmo@fryshuset.se

BUFFF Sverige

Sverige Barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse (BUFF) beviljas statsbidrag från Kriminalvården för sitt samarbete med myndigheten i anstalt, häkten och på frivårdskontor. Organisationen stödjer såväl klienter som personal i barnrättsfrågor, i bedömningsarbete och i praktiskt klientarbete.

Kontaktuppgifter BUFFF

Bufff finns på flera orter i landet. På webbplatsen finns fler kontaktuppgifter. 

E-post: info@bufff.nu

Webbplats: bufff.nu

Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU)

RFSU arbetar på flera anstalter och häkten, med fokus på ungdomsavdelningar och kvinnliga intagna, för att ge ökad kunskap om sexuell hälsa och relationer. Målet är att förebygga sexuell ohälsa och ge de deltagande klienterna kunskap för att ta sunda beslut som påverkar dem själva och andra i deras närhet. Fortbildning kan även ges till personal för att kunna möta klienternas frågor om sexualitet.

Kontaktuppgifter RFSU

E-post: info@rfsu.se

Webbplats: rfsu.se

Sveriges stadsmissioner

Sveriges stadsmissioner får bidrag för frigivningsförberedande insatser riktade till klienter med fängelse upp till sex månader på anstalten Högsbo och Sagsjön. Verksamheten avser både uppsökande på anstalterna men även efterföljande insatser efter frigivningen och syftar till att möta klienter som upplevs att ha problem med att få tillgång till samhällets övriga stödfunktioner. Sveriges stadsmissioner beviljas även bidrag för uppsökande verksamhet av Kumulus barnrättsorganisation riktad till klienter med barn vid Kriminalvårdens verksamhetsställen i Umeå.

Kontaktuppgifter Sveriges stadsmissioner

Webbplats: www.sverigesstadsmissioner.se

Vägen ut! Kooperativens intresseförening

Organisationen Vägen ut riktar sig till frivårdens klienter och vägen till arbete genom arbetsintegrerande sociala företag. Målsättningen är att en gemensam modell baserad på samsyn mellan Kriminalvården, sociala företag och Arbetsförmedlingen ska skapa vägar till arbete för personer som står långt från arbetsmarknaden på grund av exempelvis missbruk och/eller kriminalitet.

Kontaktuppgifter Vägen ut!

E-post: vagenut@vagenut.coop

Webbplats: www.vagenut.coop

Attention

Attention beviljas bidrag för uppsökande verksamhet på främst anstalter för klienter med neuropsykiatrisk funktionsvariation. Besöken utförs av personer med egen diagnos för att med sig själv som verktyg kunna inspirera klienter till att bättre hantera sin funktionsvariation.

Kontaktuppgifter Attention

Webbplats: https://attention.se/

Frälsningsarmén

Frälsningsarmén bedriver uppsökande verksamhet vid häktet Jönköping och informationsinsatser samt stöd till klienter aktuella vid frivården Jönköping. Syftet är att stärka Kriminalvårdens klienter i sin föräldraroll samt tydliggöra barnperspektivet.

Kontaktuppgifter Frälsningsarmén

E-post: info@fralsningsarmen.se

Webbplats: www.fralsningsarmen.se