Ideella organisationer

De organisationer som erhåller statsbidrag bedriver bland annat besöksgrupper på anstalt, organiserar lekmannaövervakare, genomför hämtningar av klienter som friges från anstalt, besöker häktade och stöttar klienter som vill lämna kriminella gäng. Här kan du läsa mer om de ideella organisationerna som fick statsbidrag 2019.

 

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (RFS), är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som består av ungefär 60 lokalföreningar. De cirka 5 500 medlemmarna har lagreglerade frivilliguppdrag så som lekmannaövervakare, förtroendeman, kontaktperson, kontaktfamilj, stödfamilj, stödperson, god man, förvaltare, särskilt förordnad vårdnadshavare eller är besökare i häkte och anstalt.

RFS arbetar för att alla klienter, brukare, patienter och huvudmän som är i behov av stöd från frivilliga samhällsarbetare ska få en rättssäker insats med god kvalitet. RFS har bland annat tagit fram en metod för förbättrat samarbete kring frivilliguppdragen gällande: rekrytering, kompetensstöd, uppmuntran, mål och uppföljning.

RFS bidrar med kunskap om hur kvaliteten i arbetet med de lagreglerade frivilliguppdragen kan öka, bland annat genom en metod för lokal samverkan. Under 2019 kommer RFS fortsätta utveckla strategier för hur frivilliguppdragen i större utsträckning kan användas i syfte att minska och motverka segregation.

Ett medlemskap i en lokalförening ger försäkring, nyhetsbrev, rådgivning samt möjlighet till kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Kontaktuppgifter

Tel: 08-556 068 30

E-post: info@rfs.se

Webbplats: www.rfs.se 

Kontaktuppgifter till lokalföreningarna finns på RFS webbplats

Göteborgs räddningsmission

Solrosen är en verksamhet på Göteborgs räddningsmission som ger stöd till barn och ungdomar som har eller har haft en förälder eller en annan familjemedlem i fängelse. Familjemedlemmen kan också vara frihetsberövad på andra sätt, såsom att vara häktad eller ha en frivårdspåföljd, exempelvis en elektronisk fotboja. Solrosen arbetar utifrån FN:s barnkonvention med utgångspunkt i artikel tre "Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn". Verksamheten erbjuder en plats där barnet kan slappna av tillsammans med andra i samma situation eller få individuella kris- och stödsamtal med en familjepedagog. Solrosen har också stöd för barnens vårdnadshavare.

I Umeå med omnejd samverkar Göteborgs räddningsmission med Öppen Gemenskap kring verksamheten ”Kumulus”. En Verksamhet för barn och unga som har eller haft en förälder eller annan familjemedlem i fängelse. Där erbjuds stödsamtal, aktiviteter och sommarläger för barn och deras familjer.

Kontaktuppgifter

Tel: 031-712 12 00 

E-post: info@raddningsmissionen.se 

Webbplats: www.raddningsmissionen.se

Process Kedjan

Process Kedjan är en ideell förening som verkar på häkten och anstalter för unga upp till 24 år. Föreningen har arbetat med unga i låsta miljöer i många år och möter de intagna i individuella möten och håller motivationsgrupper på anstalter och häkten.

Process Kedjans vision är att ge unga kriminella och unga i riskzonen framtidstro och kraft att leva ett liv utan kriminalitet och droger.

Alla anställda inom Process Kedjan är utbildade inom coachning och MI-samtal. Visionen är att successivt även vidareutbilda samtlig personal bland annat i socialpedagogiskt ungdomsarbete. Alla coacher har en egen bakgrund inom målgruppen, men lever i dag drogfritt.

Arbetet i de enskilda samtalen sker utifrån ett coachningsprogram som bygger förutsättningar för att bryta dåliga vanor och skapa ett rikt och meningsfullt liv i frihet. Målsättningen med motivationsgrupperna är att ungdomarna ska inspireras av varandra och motiveras till att fatta sunda beslut.

Process Kedjan har öppen verksamhet i föreningslokalerna i Stockholm. Där hålls program för förändring och utveckling, liksom lättsamma aktiviteter med tv-/dataspel, bordtennis och liknande.

Kontaktuppgifter

Tel: 0736-88 31 18

E-post: info@processkedjan.se

Webbplats: processkedjan.se

Sveriges Kristna Råd

Inom svensk kriminalvård finns sammanlagt cirka 150 präster, pastorer och diakoner. De har i uppdrag att möta de intagnas behov av personliga samtal, att anordna samtalsgrupper och gudstjänster samt att medverka i undervisning och vägledning i etiska och existentiella frågor.

Kyrkornas besöksgrupper inriktar sig i första hand på gruppsamlingar på anstalter med högre säkerhetsklass 1 och 2, men finns även på klass 3-anstalter och på vissa häkten. De enskilda besöken sköts av fängelsepräster, fängelsepastorer och fängelsediakoner. Inom ramen för den andliga vården (NAV) kan besöksgrupperna även delta i gudstjänster på de enskilda verksamhetsställena.

Kontaktuppgifter

Tel: 08-453 68 00

E-post: info@skr.org

Webbplats: www.skr.org

Svenska Röda korset

Röda Korset har besöksverksamhet för intagna på häkten och anstalter i samarbete med Kriminalvården. Verksamheten på häkten bidrar till att bryta isoleringen med samtal mellan en volontär och intagen. På anstalter erbjuds möten och samtal i grupp eller enskilt.

Under 2019 avser Röda Korset utveckla en riktad och kvalificerad uppsökande verksamhet gentemot häktade klienter med restriktioner. Denna kvalificerade besöksverksamhet syftar till att erbjuda mänsklig kontakt och psykosocialt stöd genom samtal med särskilt utbildade och förberedda volontärer. Besöken syftar också till att säkerställa att frihetsberövade behandlas med respekt och att deras liv, hälsa, värdighet och grundläggande rättigheter skyddas.

Prioriterade grupper är: unga och unga vuxna, intagna med medföljande barn, intagna med långa häktningstider, utvisningsdömda.

Röda Korsets volontär är en aktivt lyssnade medmänniska med tystnadsplikt som är varken vän eller expert. Ibland kan samtalen vara vid enstaka tillfällen eller pågå en tid. Volontären rekryteras, utbildas och fortbildas av Röda Korset.

Kontaktuppgifter

Tel: 08-452 46 00

E-post: info@redcross.se 

Webbplats: www.redcross.se

Stiftelsen Fryshuset

Genom statsbidraget samarbetar Kriminalvården med Fryshuset via Passus, VÄS, vi är samhället och Fryshuset Väst. Passus finns under Fryshuset och arbetar rikstäckande med att stötta människor som vill lämna kriminella gäng och lägga grunden till en identitet. Det kan bland annat handla om:

  • Individuella coachningssamtal med intagna.
  • Stöd för den som vill lämna kriminella gemenskaper.
  • Stöd vid återanpassning till samhället.
  • Konsekvenssamtal för unga på väg in i kriminalitet.
  • Stödsamtal för anhöriga.
  • Handledning och utbildning till yrkesverksamma.
  • Kvalificerad kontaktperson.
  • KBT-samtal samt diverse påverkansprogram.

 

En grundprincip är att den som har egen erfarenhet även har en unik utgångspunkt för att kunna stötta andra i liknande situation. Passus coacher har själva erfarenhet av den kriminella världen. De har en akademisk bakgrund och lång erfarenhet av behandlingsarbete och socialt arbete i myndigheter.

För att påverka kriminella tankesätt och normer inledde Fryshuset 2014 ett samarbete med Kriminalvården region syd, genom verksamheten VÄS, Vi är samhället. Målet är att ge unga i utanförskap, eller som riskerar att hamna i utanförskap, ett alternativ genom att erbjuda en positiv och trygg mötesplats, framtidshopp och en tro på det samhälle vi lever i. Inom kriminella kretsar råder andra normer än i resten av samhället. Dessa antisociala normer tillsammans med ett kriminellt tankesätt utgör riskfaktorer för återfall i brott.

Projektet som bedrivs på Kriminalvården består av påverkansarbete i form av ett diskussionsforum. Klienterna får diskutera och själva reflektera kring egna och andras normer och värderingar. Forumet består av gruppträffar, vilka har utformats utifrån de behov klienterna själva uttrycker.

Samarbetet mellan VÄS och Kriminalvården har utvecklats under åren och bedrivs nu bland annat på ungdomsavdelningen på VÄ anstalten i Kristianstad och på ungdomsavdelningen på Malmöhäktet, ungdomsavdelningen på Helsingborgshäktet och Ystad anstalten för kvinnor.

Kriminalvårdens samarbete med Fryshuset Väst är nytt inför 2019. Man avser att bedriva verksamhet som handlar om värdegrundsfrågor, maskulinitet och machonormer gentemot kriminalvårdens klienter i häkte. Verksamheten bedrivs genom: Gruppträffar, informationsträffar, individuell coachning samt workshops.

Kontaktuppgifter

Tel: 08-691 72 60

E-post: passus@fryshuset.se

Webbplats: passus.fryshuset.se

Kontaktperson Fryshuset Syd (VÄS): Jisif Soumah, verksamhetschef för förebyggande verksamhet Region syd Mob: +46 (0)761 26 95 37

Kontaktperson Fryshuset Väst: Nadja Aria-Garystone, mail: Nadja.Aria-Garystone@fryshuset.se. Tel: 0739-50 22 94

BUFFF Sverige

Finns för barn och unga med en förälder/familjemedlem i fängelse, häkte eller frivård. Bufff är en ideell organisation som funnits i mer än 15 år och har lång erfarenhet av att möta barn och familjer. 

Barn har stora behov av att få veta vad som sker för att kunna förstå och hantera sin vardag. Precis som vuxna. De har också rätt att få egen information, anpassad just för dem. Även mycket små barn mår bättre av att veta. Som vuxen medföljande kan du göra stor skillnad för barnet och bidra till barnets psykiska välmående.

Kontaktuppgifter

Bufff finns på flera orter i landet. På webbplatsen finns fler kontaktuppgifter. 

Tel: 08-501 293 10.

E-post: stockholm@bufff.nu

Webbplats: bufff.nu

Riksförbundet för sexuell upplysning

Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) är en partipolitisk obunden organisation som arbetar för allas rätt att uttrycka och leva ut en sexualitet som är bra för dem och inte skadar andra. RFSU:s samtalsledare har stor erfarenhet av att prata om sexualitet med målgruppen unga och unga vuxna. De arbetar med väl beprövade normkritiska samtalsmetoder och kan även fungera som en ny och annorlunda förebild för klienterna då det gäller normer och attityder kring sexualitet.

RFSU arbetar på flera av våra anstalter och häkten, med fokus på ungdomsavdelningar, med samtal och upplysning med klienterna. I samtalen lyfts teman som kroppen, säkrare sex och könssjukdomar samt ömsesidighet och sexuella gränser. Målet är att förebygga sexuell ohälsa och ge de som deltar kunskap för att ta sunda beslut som påverkar dem själva och andra i deras närhet. Fortbildning kan även ges till personal för att kunna möta klienternas frågor om sexualitet.

Kontaktuppgifter

Tel: 08-692 07 00

E-post: info@rfsu.se

Webbplats: rfsu.se

Riks KRIS 

KRIS idé är att hjälpa klienter som friges från fängelse för att de ska hålla sig borta från kriminalitet och droger. KRIS erbjuder ett nytt hederligt och drogfritt socialt nätverk. KRIS kan även ge boende, behandling, arbete och framför allt kamratskap och nya vänner.  Dessutom erbjuda olika kurser, utbildningar och personlig utveckling som anpassas individuellt. 

KRIS största arbete ligger i besöksverksamheten. De ordnar även kurser, studiecirklar och utbildningar, bland annat Bättre Framtid. Utöver detta har KRIS många enskilda samtal, här sker de första stegen mot en förändring. KRIS ligger även bakom idén till Visionsrummet. Där lyfts samhällets goda resurser för att påvisa alternativa vägar för klienter inför frigivning. 

Kontaktuppgifter

Tel: 08-642 00 06

E-post: info@kris.a.se

Webbplats: kris.a.se

Livskraft

Livskraft är en ideell förening vars arbete bygger på kristen grund. Livskraft Sverige bedriver frigivningsförberedande arbete på häkten och fängelser genom regelbundna motivationsprogram och enskilda samtal med de intagna. Föreningen ger stöd och hjälp vid utsluss från fängelse och häkte i samverkan med kontaktmän på resp enhet.

Verksamheten ger även stöd och hjälp till intagnas familjer under fängelsevistelsen, frigivningen och därefter genom samtal, hembesök, gemenskap och familjeläger. Allt för att lägga en så god grund som möjligt för den som ska friges och dennes familj, men också för att personen ska få ett drogfritt och hederligt liv. Föreningen arbetar för att sprida, inspirera, utbilda och utveckla nya lokala enheter i landet med frigivningsförberedande arbete och stöd till de intagna och anhöriga i Livskrafts anda.

Kontaktuppgifter

Tel: 08 550 85 700

Webbplats: www.livskraft.se

Vägen ut! Kooperativens intresseförening

Organisationen Vägen ut! Kooperativens intresseförening är för 2018 en ny samverkansaktör inom ramen för Kriminalvårdens statsbidragsgivning. Organisationens verksamhet riktar sig till frivårdens klienter och vägen till arbete genom sociala företag.

Målsättningen är att, tillsammans med Frivården Göteborg och Arbetsförmedlingen, skapa en gemensam modell under 2018 för vägar till arbete för personer som står långt från arbetsmarknaden på grund av anledningar som exempelvis missbruk och/eller kriminalitet. Arbetsmodellen planeras att spridas till övriga frivårdskontor i Region Väst under 2019 och sedan vidare till övriga regioner i landet. Allt fler människor hamnar utanför arbetsmarknaden. De flesta vill och kan arbeta, men vägen in är ofta stängd.

Vägen ut! drivs av människor som gått från bidragstagare till företagare i sociala företag. Vägen ut! sätter fokus på det som inte fungerar i välfärdsbygget genom att göra brister till nya möjligheter. Medarbetarna i Vägen ut! arbetar 100 procent av sin förmåga. Vinsten återinvesteras och skapar fler jobb. Det betyder att Vägen ut! har sociala mål med sitt företagande. Affärsmässighet kombineras med demokrati och egenmakt, vilket ger livskraftiga företag och riktiga jobb.

Kontaktuppgifter

Tel:  010-707 93 00

E-post: vagenut@vagenut.coop

Webbplats: www.vagenut.coop

Fanzingo

Mediehuset Fanzingo i Alby, Botkyrka gör det möjligt för unga och andra underrepresenterade grupper i samhället att göra sina röster hörda i medierna. Fanzingo arbetar för att motverka socialt och medialt utanförskap och bidrar därmed till social inkludering.

Kriminalvården ger statsbidrag till produktionen Radio Fri för radioproduktion i anstalt. Radio Fri är en socialt innovativ verksamhet för frihetsberövade där radiomediet fungerar som ett verktyg för social inkludering. Radio Fri ska ge meningsfull och självförtroendestärkande sysselsättning till klienter inom kriminalvården.

Genom workshopar i radioproduktion, handledda av professionella producenter, vill Radio Fri bidra med en trygg lärande miljö där klienternas mottaglighet för vidare studier eller vård kan öka. Stor vikt läggs vid att låta klienterna producera radio för att på så sätt utveckla sitt språk, sin förmåga att berätta och bli hörd. Verksamheten Radio Fri är inspirerad av Prison Radio Association, som under 20 år framgångsrikt producerat radio av och med interner över hela England inom NOMS (Engelska kriminalvårdens verksamhet) i samarbete med BBC och Justitiedepartement.

Kontaktuppgifter

Tel: 08-531 800 12

E-post: info@fanzingo.se

Webbplats: www.fanzingo.se

Frälsningsarmén

Frälsningsarmén bedriver uppsökande verksamhet vid häktet Jönköping och informationsinsatser samt stöd till klienter aktuella vid frivården Jönköping. Syftet är att stärka kriminalvårdens klienter i sin föräldraroll samt tydliggöra barnperspektivet. Frälsningsarmén samarbetar med flera andra barnrättsorganisationer som Erikshjälpen, Vårsols familjecenter, Göteborgs räddningsmission och Kumulus i det gemensamma målet att ge stöd till familjer både på in och utsidan.

Kontaktuppgifter

Tel: 08-562 282 00

E-post: info@fralsninsarmen.se

Webbplats: www.fralsningsarmen.se