Så behandlar vi din ansökan

Här kan du läsa om hur det går till från det att Kriminalvården får in en ansökan om statsbidrag tills beslut fattas.

1. Ansökan registreras

När ansökan har kommit in registreras den och får ett ärendenummer. En bekräftelse skickas till den kontaktperson som organisationen angett i ansökan. Om en ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer den att avvisas. Beslut om avvisning skickas till kontaktpersonen inom två veckor efter sista ansökningsdag.

2. Ansökan granskas

Ansökningarna granskas för att se att de uppfyller alla formella krav. Myndigheten begär in kompletteringar om det saknas någon handling. Ansökan måste vara komplett vid beslut om fördelning om medel.

3. Kommunikation med kontaktperson

Under handläggningstiden kommer vi att skicka meddelanden som berör din organisations ansökan via e-post till utsedd kontaktperson. All vidare kommunikation kommer också att ske den vägen.

4. Komplettering av ansökan

Om en ansökan behöver kompletteras skickar vi en begäran om komplettering till organisationens kontaktperson. I begäran framgår det vad som ska kompletteras och när uppgifterna måste ha kommit in till oss för att ansökan ska kunna prövas. Normalt sett har organisationen två veckor på sig att komplettera ansökan. Om kompletteringarna uteblir eller kommer in för sent, kan ansökan bli avvisad.

5. Bedömning

En bedömning sker om ansökan uppfyller de övergripande och specifika kriterier som angetts i uppdraget.

6. Beslut

Kriminalvården fattar beslut om vilka organisationer som ska få medel. Beslut om vilka organisationer som beviljas bidrag tas i mitten av januari och skickas till kontaktpersonen inom några dagar. När det formella beslutet om fördelning har fattats publiceras det på myndighetens webbplats och ett skriftligt beslut skickas med post till alla som kommit in med en ansökan.

7. Utbetalning av bidrag

Bidraget betalas ut i nära anslutning till beslutet, enligt en bestämd plan. En rekvisition ska skickas in till Kriminalvården. Beslutet kan vara förenat med ett krav på att skicka in en reviderad plan. Först när den reviderade planen godkänts och rekvisitionen kommit in betalas bidraget ut Vårt beslut om statsbidrag kan inte överklagas.

8. Redovisning

De organisationer som fått medel beviljade ska sedan redovisa hur de använt dem. En halv- och helårsredovisning ska skickas in till Kriminalvården. Information och anvisning om hur redovisningen ska ske lämnas till bidragstagaren och publiceras på myndighetens webbplats. Kriminalvården granskar inkomna redovisningar från bidragstagaren. Helårsredovisningen består av verksamhets- och ekonomisk redovisning. Medel ska vara särredovisade i bokföringen. Kriminalvården kan begära in utdrag ur ekonomisystem och kopior som styrker kostnaderna. Eventuellt kvarvarande bidragsmedel kan bli föremål för återbetalning till Kriminalvården.