Så granskar vi

Ideella organisationer och stiftelser som beviljas bidrag av Kriminalvården granskas utifrån olika kriterier.

Kriterierna som reglerar bidraget utgår från:

Ansökan ska uppfylla följande kriterier: 

 • Ansökan ska uppfylla de specifika kriterier som anges och vara relevant i förhållande till regeringsuppdraget, särskilda beslut eller förordning och bedöms utifrån myndighetens uppdrag, prioriteringar och ekonomiska utrymme.
 • Ansökan ska ha kommit in till Kriminalvården senast det datum som anges i utlysningen. Försent inkommen ansökan avvisas alltid.
 • Bedömning av ansökan sker i konkurrens med övriga ansökningar om inget annat anges.
 • Organisationen ska ha formulerat en plan för minst tre år, där det beskrivs vad som kommer genomföras samt hur arbetet kommer att följas upp.
 • Organisationen ska kunna dokumentera sin verksamhet genom fastställda verksamhets- och revisionsberättelser.
 • Medel får inte ges till privatpersoner eller företag/bolag.

Demokratins idéer

Statsbidraget ska enbart gå till organisationer som respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering. Statsbidraget ska till exempel inte gå till olagligheter eller till att stötta extrema rörelser, rasism, främlingsfientlighet och diskriminering. 

Myndigheten ställer därför krav på att sökande ställer sig bakom principen om alla människors lika värde. Vi granskar att verksamheten bedrivs i enlighet med demokratins idéer. Både syftet med organisationen samt den verksamhet som bedrivs ska vara förenlig med principen om alla människors lika värde och främja demokratin i samhället.

Kriminalvården prövar enskilt om organisationen respekterar demokratins idéer. Myndigheten kan komma att begära in ytterligare underlag, ställa kompletterande frågor till organisationen eller granska andra dokument, extern kommunikation eller aktiviteter. Om villkoren för bidraget inte bedöms vara uppfyllda avslås ansökan.

Demokratisk uppbyggnad

Ideella föreningar och stiftelser som beviljas bidrag måste vara demokratiskt uppbyggda. Vi granskar uppbyggnaden genom att kontrollera om den ideella föreningen eller stiftelsen har antagit egna stadgar som reglerar arbetet på ett demokratiskt sätt. Det innebär bland annat att:

 • medlemskapet i en organisation är frivilligt.
 • medlemmarna har stadgeenlig möjlighet att påverka verksamheten.
 • medlemmarna har möjlighet att påverka verksamheten genom att de kan delta på möten och rösta i frågor om ansvarsfrihet, stadgeändring, budget och upplösning.
 • medlemmarna utser en styrelse eller motsvarande. Styrelsen eller motsvarande har sedan mandat att ta beslut om verksamheten och förvalta ekonomin mellan årsmötena.
 • medlemmarna utser en revisor.
 • organisationen är självständig i förhållande till andra organisationer.

Vi tar ställning till om organisationen och verksamheten är demokratiskt uppbyggd genom att särskilt granska följande dokument:

 • Stadgar
 • Årsmötesprotokoll
 • Verksamhetsberättelse
 • Ekonomisk redovisning
 • Övriga styrdokument.

Vid behov kan myndigheten även kontrollera andra beslutsdokument eller organisationens officiella kommunikation. Inför beslut om statsbidrag genomför Kriminalvården en verksamhetsskyddskontroll av ansökande organisationer.

Riksorganisation/riksintresse

Bidrag får lämnas till en ideell organisation som är rikstäckande och vars verksamhet riktar sig till utövare på regional eller lokal nivå eller är en organisation som bedriver verksamhet av riksintresse.

För att kunna definieras som en riksorganisation måste en riksomfattande fysisk verksamhet tydligt framgå samt att fokus i verksamheten ligger på organisationens regionala eller lokala aktörer.

Med ett riksintresse menas att organisationen bedriver en verksamhet av allmänt intresse för hela samhället och inte endast lokalt. Vad som är verksamhet av riksintresse bedöms vid varje ansökningstillfälle av Kriminalvården utifrån rådande situation i samhället.

Om något blir fel eller om vi får in nya uppgifter

Om det inkommer information efter fattat beslut, eller att en organisation av någon anledning inte uppfyller förordningarnas krav kan vi inleda en särskild granskning. Sådan information kan komma som tips från allmänheten eller i form av nyhetsrapportering. Vi kontaktar då organisationen och frågar hur den ställer sig till den information som vi har fått in. Vi begär då att få in de underlag som vi behöver för att kunna fatta ett välgrundat beslut.

Myndigheten kan fatta beslut om att:

 • inte vidta någon åtgärd (uppgifterna visade sig inte stämma eller var kanske inte så allvarliga som vi först trodde). 
 • villkora bidraget eller stoppa utbetalningar. 
 • kräva tillbaka hela eller delar av det beviljade bidraget. För att kräva tillbaka ett redan beviljat bidrag måste Kriminalvården visa att organisationen gjort fel.