Kriminalvården

Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig.

Ideella organisationer

De föreningar som erhåller statsbidrag bedriver bland annat besöksgrupper på anstalt, organiserar lekmannaövervakare, stöttar arbetet med Visionsrum, genomför hämtningar av klienter som friges från anstalt, besöker häktade och stöttar klienter som vill lämna kriminella gäng. Här kan du läsa mer om de ideella organisationerna som fick statsbidrag 2017.

Innehåll:

Riksförbundet Attention

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) så som ADHD, Aspergers syndrom/Autismspektrumtillstånd (AST), språkstörning och Tourettes syndrom.

Riksförbundet Attention har sedan år 2008 haft besöksverksamhet på flera anstalter i Sverige. Målet för besöksverksamheten är att informera och hjälpa den intagne att förstå diagnosen, vem är jag, och vad det finns för olika hjälpmedel. 

Några av de lokalföreningar som driver besöksverksamhet på anstalter och häkten är:  Attention Haninge, Attention Luleå-Boden. Attention Uddevalla, Attention Hisingen-Kungälv.

Kontaktuppgifter

Tel: 08-120 488 00

E-post: kansliet@attention-riks.se

Webbplats: attention-riks.se

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RFS, är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som består av ungefär 80 lokalföreningar. De cirka 6 500 medlemmarna har lagreglerade frivilliguppdrag så som lekmannaövervakare, kontaktperson, kontaktfamilj, stödfamilj, stödperson, god man, förvaltare, särskilt förordnad vårdnadshavare eller är besökare i häkte och anstalt.

RFS arbetar för att alla klienter, brukare, patienter och huvudmän som är i behov av stöd från frivilliga samhällsarbetare ska få en rättssäker insats med god kvalitet. 

RFS har även samordningsansvar för Visionsrummet. Ett visionsrum är ett rum eller en plats i häkte, anstalt eller frivård där klienter kan ta del av samhällsinformation från exempelvis myndigheter, organisationer och föreningar. Informationen kan ges genom broschyrer och foldrar, men också i form av samtal, möten, föreläsningar och studiecirkeln Bättre Framtid. Syftet är att ge den som sitter i fängelse eller står under övervakning en möjlighet att själv ta tag i sin situation och arbeta aktivt med sin framtid. Samarbetspartners kring Visionsrummet är förutom RFS, Hela människan, Kriminalvården, KRIS, NBV, Riksförbundet Attention, Sveriges Kristna Råd och X-CONS.

Kontaktuppgifter

Tel: 08-556 068 

E-post: info@rfs.se

Webbplats: www.rfs.se 

Göteborgs räddningsmission

Solrosen är en verksamhet på Göteborgs räddningsmission som ger stöd till barn och ungdomar som har eller har haft en förälder eller en annan familjemedlem i fängelse. Familjemedlemmen kan också vara frihetsberövad på andra sätt, såsom att vara häktad eller ha en frivårdspåföljd, exempelvis en elektronisk fotboja. Solrosen arbetar utifrån FN:s barnkonvention med utgångspunkt i artikel tre "Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn". 

Verksamheten erbjuder en plats där barnet kan slappna av tillsammans med andra i samma situation eller få individuella kris- och stödsamtal med en familjepedagog. Solrosen har också stöd för barnens vårdnadshavare.

Solrosen har uppsökande verksamhet mot häkte, anstalter och frivård och håller bland annat i föräldragrupper på anstalter i Göteborg och Borås tillsammans med Kriminalvården. Utöver detta arbetar Solrosen med kunskapsspridning och opinionsbildning genom att ta emot studiebesök och hålla föreläsningar och workshops.

Kontaktuppgifter

Tel: 031-712 12 00 

E-post: info@raddningsmissionen.se 

Webbplats: www.raddningsmissionen.se

X-CONS Riksförbund

Är en ideell organisation där före detta kriminella och missbrukare hjälper varandra tillbaka in i samhället. Föreningens syfte är att stödja och vägleda kriminella, missbrukare och frigivna till ett drogfritt liv. Föreningen har olika verksamhetsdelar som Anstaltsgruppen, Boendegruppen, Fängslande Kultur och Redaktionen X-CONS Magazine. 

Kontaktuppgifter

Tel: 08-615 19 20

Webbplats: x-cons.se

Process Kedjan

Är en ideell förening som verkar på häkten och anstalter för unga upp till 24 år. Process Kedjan har arbeta med unga i låsta miljöer i många år och möter de intagna i individuella möten och håller motivationsgrupper på anstalter och häkten.

Alla coacher har en egen bakgrund inom målgruppen, men lever i dag drogfritt. 
Arbetet i de enskilda samtalen sker utifrån ett coachningsprogram som bygger förutsättningar för att bryta dåliga vanor och skapa ett rikt och meningsfullt liv i frihet. Målsättningen med motivationsgrupperna är att ungdomarna ska inspireras av varandra och motiveras till att fatta sunda beslut.

Process Kedjan har öppen verksamhet i föreningslokalerna i Stockholm. Där hålls program för förändring och utveckling, liksom lättsamma aktiviteter med tv-/dataspel, bordtennis och liknande. 

Kontaktuppgifter

Tel: 0736-88 31 18

E-post: info@processkedjan.se

Webbplats: processkedjan.se

Sveriges Kristna Råd

Inom svensk kriminalvård finns sammanlagt cirka 150 präster, pastorer och diakoner. De har i uppdrag att möta de intagnas behov av personliga samtal, att anordna samtalsgrupper och gudstjänster samt att medverka i undervisning och vägledning i etiska och existentiella frågor.

Kyrkornas besöksgrupper inriktar sig i första hand på gruppsamlingar på anstalter med högre säkerhetsklass 1 och 2, men finns även på klass 3-anstalter och på vissa häkten. De enskilda besöken sköts av fängelsepräster, fängelsepastorer och fängelsediakoner. Inom ramen för den andliga vården (NAV) kan besöksgrupperna även delta i gudstjänster på de enskilda verksamhetsställena.

Kontaktuppgifter

Tel: 08-453 68 00

E-post: info@skr.org

Webbplats: www.skr.org

Unizon

Unizon är ett riksförbund som samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer, ungdomsjourer och andra idéburna stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Arbetet består främst av att stötta och skydda våldsutsatta kvinnor och deras barn, att arbeta förebyggande och stödjande med barn och unga, samt att skapa opinion och sprida kunskap. 

Unizon håller sedan 2012 föräldrarcirklar, samtals- och diskussionsgrupper i Kriminalvården, bland annat på anstalten Färingsö och häktet Huddinge. Unizon föreläser även om brottsofferperspektivet inom Kriminalvården.

Unizons jourer finns över hela landet och har stor kunskap och erfarenhet av att arbeta våldsförebyggande. 

Kontaktuppgifter

Tel: 08-642 64 01

E-post: info@unizon.se 

Webbplats: unizon.se

Svenska Röda korset

Röda Korset har besöksverksamhet för intagna på häkten och anstalter i samarbete med Kriminalvården. Verksamheten på häkten bidrar till att bryta isoleringen med samtal mellan en volontär och intagen.  På anstalter erbjuds möten och samtal i grupp eller enskilt.

Volontären är en aktivt lyssnade medmänniska med tystnadsplikt som är varken vän eller expert. Ibland kan samtalen vara vid enstaka tillfällen eller pågå en tid. Volontären rekryteras, utbildas och fortbildas av Röda Korset. 

Kontaktuppgifter

Tel: 08-452 46 00

E-post: info@redcross.se 

Webbplats: www.redcross.se

Stiftelsen Fryshuset

Passus finns under Fryshuset och arbetar rikstäckande med att stötta människor som vill lämna kriminella gäng och lägga grunden till en identitet. Det kan bland annat handla om: 

  • Individuella coachningssamtal med intagna.
  • Stöd för den som vill lämna kriminella gemenskaper.
  • Stöd vid återanpassning till samhället.
  • Konsekvenssamtal för unga på väg in i kriminalitet.
  • Stödsamtal för anhöriga.
  • Handledning och utbildning till yrkesverksamma.
  • Kvalificerad kontaktperson.
  • KBT-samtal samt diverse påverkansprogram.

 

En grundprincip är att den som har egna erfarenhet även har en unik utgångspunkt för att kunna stötta andra i liknande situation. Passus coacher har själva erfarenhet av den kriminella världen. De har en akademisk bakgrund och lång erfarenhet av behandlingsarbete och socialt arbete i myndigheter. 

Kontaktuppgifter

Tel: 08-691 72 60

E-post: passus@fryshuset.se

Webbplats: passus.fryshuset.se

BUFFF Sverige

Finns för barn och unga med en förälder/familjemedlem i fängelse, häkte eller frivård. Bufff är en ideell organisation som funnits i mer än 15 år och har lång erfarenhet av att möta barn och familjer. 

Barn har stora behov av att få veta vad som sker för att kunna förstå och hantera sin vardag. Precis som vuxna. De har också rätt att få egen information, anpassad just för dem. Även mycket små barn mår bättre av att veta. Som vuxen medföljande kan du göra stor skillnad för barnet och bidra till barnets psykiska välmående.

Kontaktuppgifter

Bufff finns på flera orter i landet. På webbplatsen finns fler kontaktuppgifter. 

Tel: 08-501 293 10.

E-post: stockholm@bufff.nu

Webbplats: bufff.nu

Riksförbundet för sexuell upplysning

Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) är en partipolitisk obunden organisation som arbetar för allas rätt att uttrycka och leva ut en sexualitet som är bra för dem och inte skadar andra. RFSU:s samtalsledare har stor erfarenhet av att prata om sexualitet med målgruppen unga och unga vuxna. De arbetar med väl beprövade normkritiska samtalsmetoder och kan även fungera som en ny och annorlunda förebild för klienterna då det gäller normer och attityder kring sexualitet.

Sedan arbetar sedan starten av 2015 arbetar RFSU på anstalten Täby och häktet Sollentunas ungdomsavdelningar med samtal och upplysning med klienterna. I samtalen lyfts teman som kroppen, säkrare sex och könssjukdomar samt ömsesidighet och sexuella gränser. Målet är att förebygga sexuell ohälsa och ge de som deltar kunskap för att ta sunda beslut som påverkar dem själva och andra i deras närhet. Fortbildning kan även ges till personal för att kunna möta klienternas frågor om sexualitet.

Kontaktuppgifter

Tel: 08-692 07 00

E-post: info@rfsu.se

Webbplats: rfsu.se

Hela Människan

Hela Människan arbetar med Kriminalvården för att förbereda klienter inför frigivning och med stödjande insatser efter frigivningen. Det kan vara i form av studiecirkeln ”Bättre framtid”, motivationsprogram, stöd i form av boende för anhöriga som besöker en släkting eller stöd i praktiska frågor i samband med frigivningen.

Hela Människan finns på ca 90 orter i landet och i 65 av dessa finns öppna verksamheter med personal. På ca 25 orter i landet finns second handverksamheter där klienter i frivården erbjuds arbetsprövning. 

I Umeå (Hela Människans lokala arbete som kallas Öppen Gemenskap) finns verksamheten ”Kumulus” för barn och unga som har eller haft en förälder eller annan familjemedlem i fängelse. Där erbjuds stödsamtal, aktiviteter och sommarläger för barn och deras familjer.

Kontaktuppgifter

Tel: 08-691 06 60 

E-post: info@helamanniskan.se

Webbplats: helamanniskan.se

Riks KRIS 

KRIS idé är att hjälpa klienter som friges från fängelse för att de ska hålla sig borta från kriminalitet och droger. KRIS erbjuder ett nytt hederligt och drogfritt socialt nätverk. KRIS kan även ge boende, behandling, arbete och framför allt kamratskap och nya vänner.  Dessutom erbjuda olika kurser, utbildningar och personlig utveckling som anpassas individuellt. 

KRIS största arbete ligger i besöksverksamheten. De ordnar även kurser, studiecirklar och utbildningar, bland annat Bättre Framtid. Utöver detta har KRIS många enskilda samtal, här sker de första stegen mot en förändring. KRIS ligger även bakom idén till Visionsrummet. Där lyfts samhällets goda resurser för att påvisa alternativa vägar för klienter inför frigivning. 

Kontaktuppgifter

Tel: 08-642 00 06

E-post: info@kris.a.se

Webbplats: kris.a.se