Kriminalvården logotyp

Styrning och regelverk

Kriminalvården är en statlig myndighet som lyder under regering och riksdag, och styrs av externa och interna styrdokument.

Externa styrdokument

Instruktion

Hur Kriminalvården ska arbeta slås fast av regeringen i en instruktion. I instruktionen finns bland annat regler om myndighetens organisation och arbetssätt. 

Myndighetsförordning

I myndighetsförordningen står hur Kriminalvårdens ledning ska vara sammansatt, vad som är ledningens ansvar och vilka myndighetens uppgifter är.

Regleringsbrev

Regleringsbrevet är en årlig skrivelse från regeringen. Där står vilka anslag (pengar) riksdagen har beviljat Kriminalvården. I regleringsbrevet står också vilka mål Kriminalvården ska uppnå och särskilda uppdrag från regeringen. Budgetunderlaget är Kriminalvårdens förslag till finansiering av verksamheten och årsredovisningen är där vi visar hur vi utför uppdraget.

Interna styrdokument

Arbetsordning

Med instruktionen som grund utformar Kriminalvården sin egen arbetsorganisation. Där står de föreskrifter och former verksamheten ska rätta sig efter.

 

 

Länkar