Ny anstalt i Trelleborg

Kriminalvården utvecklar sin verksamhet i Trelleborg och har i juni 2020 skrivit under ett samverkansavtal med Trelleborgs kommun om en etablering av en kriminalvårdsanläggning med plats för 450 intagna.

I juni 2020 tecknade Kriminalvården ett samverkansavtal med Trelleborgs kommun om en etablering av en större anläggning.

Kriminalvården har sedan 1985 häktesverksamhet på orten och häktet Trelleborg är idag en del av verksamhetsområde Malmö Häkte.

Den nya anläggningen planeras vara i säkerhetsklass 2 och ha cirka 450 platser, med en flexibilitet att kunna öka ytterligare. Eventuellt kommer det också finnas utrymme för ett gemensamhetshäkte.

Behov inför en nyetablering

Det finns ett antal grundläggande förutsättningar som bör finnas på plats vid en etablering av en ny kriminalvårdsanläggning. Här har vi samlat några av dem.

  • Kommunen ska kunna erbjuda lämplig mark, alternativt kunna upphandla privat mark i syfte att sälja vidare, till en fastighetsägare.
  • Förmågan att klara en ökad belastning på till exempel VA-nät och elförsörjning ska vara säkerställd.
  • Kommunal service i form av till exempel räddningstjänst med relativt kort inställelsetid, vårdcentral, tandläkare, bibliotek ska finnas. Servicenivån ska kunna förväntas vara intakt över tid.
  • Det ska finnas, eller kunna skapas, en infrastruktur i anslutning till en ny kriminalvårdsanläggning i form av vägar och cykelbanor.
  • Det ska finnas, eller kunna ordnas, närhet till kollektivtrafik.
  • Det ska finnas en bas för rekrytering av personal till kriminalvårdsanläggningen och en gynnsam bostadssituation i kommunen eller inom normalt pendlingsavstånd. Gymnasieverksamhet samt närhet till högskola kan stödja det.

Informationsmöte Trelleborgs kommun

Trelleborgs kommun höll i två informationsmöten den 27 januari.  Under mötena presenterades bland annat detaljplanen för den nya kriminalvårdsanläggningen och allmänheten fick chans att ställa frågor om etableringen. Informationsmötena sändes live och du kan se sändningen i efterhand här.

Frågor och svar om ny anläggning i Trelleborg

Hur lång tid tar det innan en ny anläggning är på plats?

Det tar 5-10 år från beslut innan en ny anläggning kan stå klar.

Hur stor kommer anläggningen i Trelleborg att bli?

Det kommer att vara en anläggning med ca 450 platser.

Varför vill Kriminalvården utveckla verksamheten i Trelleborg?

Kriminalvården är i stort behov av att modernisera sina anstalter och det behövs dessutom fler fängelseplatser i Sverige. Flera anstalter i region syd har stängt de senaste åren, så en anläggning i södra Sverige har sedan dess varit inriktningen.

Trelleborg lever upp till de krav Kriminalvården har på en ny plats för en anstalt.

Innebär den nya anläggningen fler jobb i kommunen?

Ja, Kriminalvården bedömer att behovet av personal till den nya kriminalvårdsanläggningen kommer bli drygt 400 med en flexibilitet att kunna öka ytterligare. Myndigheten är en stabil och långsiktig arbetsgivare och en nyetablering av en anstalt kommer att innebära många nya jobb inom flera olika yrkeskategorier.

Tjänsterna är inom olika yrkeskategorier beroende på vilken inriktning, storlek och säkerhetsklass an anstalt har. De flesta arbetar som kriminalvårdare, men för att kriminalvården ska fungera behövs också många andra kompetenser, till exempel arbetsledare, psykologer, kockar, städare, vaktmästeri, jurister och beteendevetare.

Kriminalvården erbjuder även sommarjobb som framför allt kriminalvårdare (gymnasieutbildning krävs).

Dessutom skapas indirekt jobb på arbetsplatser i anslutning till kriminalvårdsanläggningen. Andra verksamhetsområden, som till exempel hälso- och sjukvård, dagligvaruhandel, kommunikation och andra kommunala och privata servicefunktioner, påverkas positivt genom en etablering. Drift och underhåll av anläggningen innebär också ett behov av kringservice, många gånger lokaliserad i närområdet.

Hur påverkas Trelleborg av att det etableras en kriminalvårdsanläggning i kommunen?

Erfarenheterna från kommuner där vi tidigare etablerat anstalter är positiva. En ny anstalt kommer att innebära nya arbetstillfällen och möjligheter för det lokala näringslivet att leverera varor och tjänster till Kriminalvården.

Hur fungerar säkerheten runt en anstalt?

En hög nivå av säkerhet är nödvändig för att Kriminalvården ska kunna uppfylla kravet på att skydda samhället, ha god omvårdnad och kunna påverka klienterna till ett liv utan kriminalitet.

Säkerhet runt en anstalt innefattar murar, stängsel, larm och kameror. Men förutom de rent praktiska säkerhetsåtgärderna har Kriminalvården även regler och ett förhållningssätt för våra medarbetare som bygger på respekt för den enskildes integritet och rättssäkerhet. Bra säkerhet kräver också att medarbetare befinner sig nära klienterna varje dag. Vi kallar vårt arbetssätt för ett dynamiskt säkerhetsarbete och det bygger på en helhetssyn där Kriminalvårdens personal och deras utbildning, attityd och förhållningssätt är de viktigaste beståndsdelarna.

Hur vanligt är det att någon rymmer?

Att en intagen rymmer från en anstalt är mycket ovanligt. Du hittar statistik om rymningar här. 

Hur mycket biltrafik blir det runt en anstalt?

Det beror på hur stor anstalten är, men med 450 platser kan man räkna cirka 30 transporter per dag. De sker i framförallt personbilar, dagligvaror kommer i mindre lastbil. Personalens resor till och från arbetsplatsen tillkommer. De åker oftast bil, cyklar eller åker kollektivt. Undantaget är ett fåtal varutransporter med lastbil.

Hur mycket stör ett fängelse?

Kriminalvårdens anläggningar bullrar, luktar eller ryker inte. Det förekommer ingen tung trafik till och från ett fängelse. De flesta som bor nära en anstalt märker den inte.

Vad händer med bostadspriserna där en anstalt byggs?

Man har jämfört Skänninge och Ystad, båda kommuner med anstalter i samma storlek och säkerhetsklass som den som planeras i Trelleborg. Inget i de jämförande kommunerna tyder på att anstalten påverkat bostadsutvecklingen negativt. Båda kommunerna bygger nya bostäder och har en ökande befolkningsmängd.

Lyser det starka strålkastare från ett fängelse?

All belysning är riktad inåt, nedåt mot marken inne på området. Inga strålkastare är riktade ut från anläggningen. Den enda belysning som finns utanför är den som lyser upp personalparkering, väg och cykelväg, alltså vanlig gatubelysning.